בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

תקרת הפקדות, זיכוי וניכוי לשנת 2011
עובד ומעביד, שכירים ועצמאים

 פנסיה חודשית מקיפה

שכירים: סכום מרבי להפקדה בקרן פנסיה חדשה מקיפה הוא 20.5% מפעמיים השכר הממוצע
במשק (8,307 ₪ כפול 2 = 16,614 ₪ לחודש). סכום מרבי להפקדה עובד ומעביד הוא 3,406 ₪ לחודש (פיצויים ותגמולים).

שעור הפקדה מרבי (ובתנאי שלא יעבור 3,406 ₪ לחודש) הוא 22.83% מהשכר: מעביד לפיצויים 8.33%, מעביד לתגמולים 7.5% (כולל עבור אובדן כושר עבודה אם יש כיסוי), ועובד לתגמולים 7%. השכר המרבי להפקדות 22.83% לקרן פנסיה הוא 14,919 ₪ לחודש.

עצמאים: עד 16% מהכנסה מרבית של 255,450 ₪ לשנה. הפקדה מרבית 40,872 ₪ לשנה.

קופת גמל לעמית שכיר

עמית מוטב: שכיר שבמהלך שנת 2011 שולמו בעבורו לקופת גמל לקצבה (ביטוח מנהלים)
לא פחות מ- 16% משכר ממוצע במשק (8,307 ₪) דהיינו 1,329 ₪ לחודש = 15,950 ₪
לשנה (כולל פיצויים, תגמולי מעביד ועובד, והפקדות עובד כעצמאי). בהפקדות של 18.33% מהשכר, מדובר בשכר מבוטח מעל 7,250 ₪ לחודש.

הכנסה מבוטחת: הכנסה שבעבורה מופקדים מדי חודש פיצויים ותגמולים עובד ומעביד לביטוח
פנסיוני. תקרת הכנסה מבוטחת לצורך הפקדות מעביד 7.5% לתגמולים (כולל אובדן כושר עבודה)
היא 4 פעמים שכר ממוצע במשק (8,306 כפול 4 = 32,060 ₪ לחודש). הפקדה מרבית – 2,404
₪ לחודש.

הכנסה לא מבוטחת: הכנסה שמעבר להכנסה המבוטחת, ושבעבורה לא מופקדים כספים
פנסיוניים, ועד תקרה של 8,200 ₪ לחודש מעל הכנסה מבוטחת (98,400 ₪ לשנה).

זיכוי וניכוי מס לעובד שכיר שהוא עמית מוטב:

זיכוי לתגמולי עובד: בשכר מבוטח - 35% מהפקדה עד 7% לתגמולים משכר עד 8,200 ₪ לחודש. גובה ההפקדה עד 574 ₪. גובה הזיכוי עד 201 ₪ לחודש. בשכר לא מבוטח – 5%
משכר מעל שכר מבוטח בגובה עד 16,400 ₪  לחודש (פעמיים שכר ממוצע) בניכוי שכר מבוטח
או 8,200 ₪ - הגבוה מביניהם.

ניכוי לתגמולי עובד: בשכר מבוטח לא קיים ניכוי (כי המעביד מפקיד לתגמולים). בשכר לא מבוטח: 11% משכר שמעל שכר מבוטח, בכפוף לנמוך מבין השניים: (1) שכר לא מבוטח עד 8,200 ₪
(הפקדה עד 902 ₪ לחודש) או (2) שכר לא מבוטח עד 32,800 ₪ בניכוי שכר מבוטח, או בניכוי
8,200 ₪ - הגבוה מביניהם.

זיכוי וניכוי מס לעובד שאינו עמית מוטב

זיכוי לתגמולי עובד: בשכר מבוטח – 35% מהפקדה עד 7% לתגמולים משכר עד 8,200 ₪
לחודש.גובה ההפקדה עד 574 ₪. גובה הזיכוי עד 201 ₪ לחודש. בשכר לא מבוטח – 5%
משכר מעל שכר מבוטח בגובה עד 8,200 ₪  לחודש (פעמיים שכר ממוצע) בניכוי התגמולים
שהופקדו לשכר מבוטח.

ניכוי לתגמולי עובד: בשכר מבוטח לא קיים ניכוי (כי המעביד מפקיד לתגמולים). בשכר לא מבוטח:
5% משכר
שמעל שכר מבוטח, עד תקרה של 8,200 ₪ לחודש (הפקדה עד 410 ₪ לחודש).

עצמאי – הפקדות לקופה פנסיונית

תקרת הכנסה מרבית לקבלת הטבות מס פנסיוניות בשנת 2011 – 196,800 ₪.
ניכוי מס: 11% מהכנסה מזכה מוכרים כהוצאה. סכום ההפקדה מרבי עד 21,648 ₪ לשנה
זיכוי מס: 5%  מוכרים לזיכוי בסך 35% מההפקדות. סכום הפקדה מרבי עד 9,840 ₪ לשנה.
סך הכל:  16% מהכנסה מזכה מוכרים לניכוי וזיכוי. סכום הפקדה מרבי עד 31,488 ₪ לשנה.

קרן השתלמות לשכירים בשנת 2011


עבור הפקדות בקרן השתלמות אין זיכוי או ניכוי לעובדים שכירים. תקרת שכר מרבית להפקדות
לקרן השתלמות:
מעביד – עד 7.5%  מהשכר, עד 1,178 ₪ לחודש.
עובד   -  עד 2.5%  מהשכר, עד 393     ₪ לחודש  (ולא פחות משליש מהפקדות המעביד).
סה"כ  -  עד 10.0% מהשכר, עד 1,571 ₪ לחודש  (עד 18,852 ₪ לשנה)

קרן השתלמות לעצמאיים

תקרת הפקדה לקרן השתלמות היא עד 7% מתקרת הכנסה עד 249,000 ₪ לשנה (הפקדה
עד 17,040 ₪ לשנה). מהפקדות אלו, 2.5% ראשונים (עד 6,086 ₪) אינם מוכרים כהוצאה,
ורק 4.5% נוספים (עד 10,954 ₪) מוכרים כהוצאה. למה? כי גם 2.5% של עובד שכיר אינם
נותנים הטבות מס. אבל עצמאי מקופח לעומת שכיר, שמקבל "כסף נטו בכיס" בסך 7.5%
של הפקדות מעביד - הפקדות שמגיעות עד  14,136 ₪ בשנה. ולעצמאי גם אין פיצויים.

ט.ל.ח

יואש זיגלמן
yoashz@gmail.co.il
052-5221004

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ