בנקים   בתי השקעות   קרנות פנסיה   חברות בטוח   יועצים   סוכני ביטוח   הדרכות פנסיוניות ופיננסיות   שימושון - Uzit   מילון   צור קשר
  אודות החברה   ניהול החיסכון הפנסיוני   תשואות   דירוג מניות   בורסה ושוק ההון   מצגת   בלוג אישי   profitrider   נדלן וצרכנות

בעלי שליטה בחברת מעטים
ביטוח פנסיוני לחבר בעל שליטה כעמית שכיר

 מי הוא בעל שליטה בחברת מעטים ?

חברת מעטים
סעיף 32 (9)(א)(1): חברה בשליטתם של עד 5 בני אדם.

בעל שליטה
סעיף 32(9)(א)(2): מי שמחזיק לבדו או יחד עם קרובו 10% לפחות מההון, מכח ההצבעה, מזכויות לקבלת רווחים.

קרוב
בן זוג, בת זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן/בת הזוג, ובן/בת הזוג של כל אחד מאלו.

חבר
מי שמחזיק יחד עם בן או בת זוג, או שבן/בת הזוג מחזיקים לבדם 5% לפחות מההון, מכח ההצבעה, מזכויות לקבלת רווחים. גם מי שחלפו פחות משנתיים מיום שהפסיק להיות חבר, ייחשב עדיין לחבר.

קופת גמל לקיצבה -לפי סעיף 32(9)

תשלומים המוכרים לחברה כהוצאה

1. ההפקדה לפיצויים ותגמולים ביחד לא תעלה על 854 ש"ח לחודש = 10,250 ש"ח לשנה.

2. הפקדה לקופת פיצויים הונית עד 8.3% מתקרת שכר 10,250 ש"ח לחודש (תקרת הפקדה 854 ש"ח).

3. הפקדה לקופת תגמולים לקיצבה עד 854 ש"ח לחודש.

4. הפקדה לקופת גמל הונית בסך 5% עד 7.5% מתקרת שכר 7,300 ש"ח לחודש (365 עד 547 ש"ח)
    אינה מוכרת כהוצאה לחברה, אך פטורה משווי גמל (זקיפת הכנסה) בידי העובד.

5. תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה לעובד, בגובה עד 2.5% מהשכר, ללא תקרה, ובתנאי שהתשלום
   לתגמולים יחד עם התשלום לבטוח אובדן כושר, הם עד 7.5% מהשכר (עד תקרה 29,532 ש"ח).

תשלומים שאינם מוכרים כהוצאה לחברה

1. הפקדות מעביד לתגמולים לקופת גמל הונית אינן מוכרות כהוצאה לחברה.

2. הפקדה לקופת גמל הונית בסך 5% עד 7.5% מתקרת שכר 7,300 ש"ח לחודש (365 עד 547 ש"ח)
   
אינה מוכרת כהוצאה לחברה, אך פטורה משווי גמל (זקיפת הכנסה) בידי העובד.

3. הפקדה לקופת גמל לקיצבה מעל 854 ש"ח לחודש (כולל הפקדה לפיצויים, אם יש הפקדה כזו) פטורה 
    משווי גמל (זקיפת הכנסה) בידי עובד שכיר בעל שליטה

נשאלת שאלה: אם חברה מפקידה לזכות העובד תגמולים לקופת גמל הונית עד לתקרת שכר של 29,532 ש"ח לחודש, ולעובד זה נחשב שווי גמל (זקיפת הכנסה), עלול להיות כאן כפל מס:

1. החברה צריכה לשלם מס הכנסה על הוצאה לא מוכרת (29% מהפקדה של 5% משכר 29,532).
    גובה המס לפי חישוב זה הוא כ 428 ש"ח לחודש (ובהפקדה של 7.5% המס הוא כ 642 ש"ח לחודש).

2. הפקדות החברה לתגמולים לקופה הונית נחשבות להכנסה (שווי גמל-זקיפת מס) בידי העובד. במס
    שולי של 49%, ישלם העובד על תגמולי החברה (5% = 1,477 ש"ח) מס כ 723 ש"ח לחודש, ובתגמולי
    מעביד של 7.5% (2,215 ש"ח) ישלם העובד מס של כ 1,084 ש"ח לחודש.

ס"ה מס שהחברה והעובד עשויים לשלם על תגמולי החברה לקופת גמל הונית, עשוי להגיע לכ 78%

תשלומי חברה לקופת גמל לקיצבה לעובד פטורים מזקיפת הכנסה בידי העובד, כמפורט:

1. תקרת הכנסה מזכה 29,532 ש"ח לחודש.

2. שעור הפקדות מעביד: 5% עד 7.5%: 1,477 עד 2,215 ש"ח לחודש (כולל תשלום לביטוח אובדן
    כושר).

3. שעור הפקדות עובד: 5% עד 7.0%: 1,477 עד 2,067 ש"ח לחודש.

שילוב קופת גמל הונית + קיצבה

1. תקרת הכנסה מזכה להפקדה לקופת גמל הונית – 7,300 ש"ח לחודש.

2. תקרת הכנסה מזכה להפקדה לקופה הונית + קיצבה – 29,532 ש"ח לחודש.

3. שעור הפקדות מעביד: 5% עד 7.5% לחודש.

4. שעור הפקדות עובד: 5% עד 7% לחודש.

5. אפשר לפצל הפקדות מעביד לתגמולים לקיצבה והפקדות עובד לתגמולים הוני, בתנאים כמפורט:

א. תקרת שכר מזכה 7,300 ש"ח לחודש.

ב. בעל השליטה לא מקבל שכר מיותר ממקום עבודה אחד.

ג. התגמולים מופקדים בפוליסת קיצבה בחברת ביטוח – ולא בקרן פנסיה.

ד. העובד מפקיד גם הוא את התגמולים בחברת ביטוח.

בעל שליטה – ביטוח לאובדן כושר עבודה

1. תשלומי החברה לביטוח אובדן כושר עבודה של בעל שליטה, מוכרים כהוצאה עד 2.5% מהשכר, ללא
    תקרה.

2. במידה והמעביד מפקיד לצורך תגמולים לקיצבה יותר מ 5% (עד 7.5%) מתקרת השכר המזכה,
    יופחת התשלום
שמעל 5% מהתשלומים המוכרים לניכוי עבור ביטוח אובדן כושר עבודה.

3. יש לזכור שהעובד המבוטח רשאי לשלם בעצמו את הביטוח לאובדן כושר עבודה, וזה יוכר לו כהוצאה
   (החזר מס שולי עד 49% מהתשלומים) עד 2.5% מהשכר המבוטח, אם החברה לא שילמה עבורו
   לביטוח אובדן כושר (מההפקדה המוכרת לעובד יופחתו הפקדות החברה לתגמולים לקיצבה מעל 5%).

בתכנון כולל של ביטוח פנסיוני לבעלי שליטה, מפורטת טבלת השוואה בין תשלום הביטוח על ידי בעל השליטה, לבין תשלום הביטוח על ידי חברה שבבעלותו.

תשלומים לביטוח חיים - על ידי עובד שכיר בעל שליטה

1. תשלומי עובד לביטוח חיים ריסק (ללא מרכיב חיסכון) מוכרים לו לזיכוי מס, עד תקרת שכר של 
   
7,300 ש"ח לחודש (כולל ההפקדה לחיסכון בקופת גמל הונית או לקיצבה)
 
2. שעור ההפקדות 5% מהתקרה = 365 ש"ח לחודש.

3. הזיכוי יוכר כולו או בחלקו בתנאי שלא נוצל, כולו או חלקו במסגרת פנסיונית אחרת.

תשלומים לביטוח חיים לעובד – על ידי החברה

1. תשלומי חברה לביטוח חיים לבעל שליטה, כאשר החברה היא המוטבת למקרה מוות (כמו ביטוח אנשי
    מפתח)
לא יוכרו כהוצאה לחברה.

2. סכום ביטוח חיים המתקבל בחברה במקרה מותו של של בעל השליטה – יראו אותו (לאחר ניכוי פרמיות
    מצטברות ששולמו עבור הביטוח) כרווח הון בידי החברה, והוא יהיה חייב במס רווחי הון (20%).

 חזרה לבעלי שליטה
צור קשר

 

 

 

 

 

 

 

 

טלפון 03-5349801       נייד 054-4664151       yoashz@gmail.com

הוקם ופותח על ידי ארטויז'ן בע"מ